Integritetspolicy

Hamnens policy för personuppgifter och cookies.

1. ALLMÄNT

1.1.

Hamnen Plus är en digital abonnemangstjänst genom vilken du (hädanefter “du” i någon form eller “användaren”) får tillgång till video- och textmaterial i din mobiltelefon, surfplatta eller via annan utrustning (“Tjänsten”) i enlighet med användarvillkoren, denna integritetspolicy och alla andra kompletterande villkor som reglerar din användning av ett specifikt abonnemang från Hamnen.se (“Villkoren“). Tjänsten tillhandahålls av Kapten Media AB, organisationsnummer 556844-0654, (“Hamnen” eller “vi” i någon form).

1.2.

Denna integritetspolicy beskriver Hamnens insamling, lagring, användning och spridning av viss information, inklusive dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig. Denna integritetspolicy är också tillämplig på samtliga personer som besöker vår webbsida. Den syftar till att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning t. ex. när du använder Tjänsten.

1.3.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Hamnen. Hamnen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst eller röjande, användning, modifiering, förstöring och förlust. För det fall du inte är bekväm med innehållet i denna integritetspolicy, kan du alltid välja att avstå från att använda Tjänsten.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1.

Hamnen är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Hamnen. Du har rätt att kontakta Hamnen vid frågor angående t.ex. integritetsskydd. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 13.

3. NÄR OCH VARIFRÅN SAMLAR HAMNEN IN PERSONUPPGIFTER?

3.1.

Hamnen.se samlar in personuppgifter om dig när:

  • du skapar ett konto hos Hamnen.se och/eller använder Tjänsten,
  • du beställer en tilläggstjänst eller produkt från Hamnen,
  • du installerar och/eller använder någon app som är inkluderad i Tjänsten med eller utan något bakomliggande abonnemang,
  • du besöker webbsidan,
  • du anmäler fel, intrång eller på annat sätt olämpligt material eller av annan anledning kontaktar Hamnens kundtjänst,
  • du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller någon annan liknande tredjepartstjänst, t ex för att underlätta inloggning till Tjänsten, varvid vi mottar personuppgifter från tredjepartstjänster,
  • du besvarar en undersökning, inklusive men inte begränsat till kundnöjdhet enkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från  Hamnen, eller
  • det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och  Hamnen.

3.2.

Hamnen samlar även in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande uppföljningstekniker (inklusive men inte begränsat till web beacons, taggar och pixlar) som kan komma att logga dina aktiviteter och val, dvs när du använder Tjänsten eller besöker vår webbsida. Detta sker t. ex. i syfte att förenkla inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick eller mäta hur framgångsrik marknadsföringen är. Mer information om Hamnens användning av cookies framgår av Hamnens cookiepolicy* som finns tillgänglig på Hamnen.se.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR HAMNEN IN?

4.1.

När du skapar ett konto hos Hamnen eller kontaktar Hamnens kundtjänst samlar  Hamnen in personuppgifter om dig. Grundläggande användardata som Hamnen samlar in inkluderar dina kontaktuppgifter såsom ditt namn och/eller användarnamn, e-post och/eller telefonnummer och betalningsinformation, t ex kontokort typ och utgångsdatum för kortet. Hamnen kan också komma att samla in personuppgifter om födelsedatum, kön och ytterligare kontaktuppgifter såsom din adress. Hamnen kan också komma att inhämta personuppgifter som du tillhandahåller om din familj (inkluderat dina familjemedlemmars namn, e-mailadresser, födelsedatum och intressen). Om du väljer att ange sådana personuppgifter, ansvarar du för att säkerställa att du har rätt att göra så med stöd av deras samtycke och du ska också informera dem om våra personuppgiftsbehandlingar.

4.2.

När du använder Tjänsten eller andra av Hamnen tjänster eller produkter samt när du besöker Hamnen.se, kan Hamnen komma att inhämta uppgifter rörande användning och visningsinformation (såsom innehåll som har visats) och teknisk data (såsom unika plattformsidentifikatorer, telefon- och plattformsversioner, enheters IP-adresser, Hamnens app-version, språkinställningar, URL-information, lösenord (krypterat), cookies och typ av webbläsare). Om du, när du registrerade dig som kund hos Hamnen, registrerade dig som fakturakund kan Hamnen komma att inhämta och behandla betalningsinformation som du tillhandahåller Hamnens betaltjänstleverantörer för att möjliggöra sådan fakturering.

4.3.

Om du väljer att koppla Tjänsten till Facebook eller andra liknande tredjepartstjänster som ansvarar för personuppgifter, kan Hamnen komma att samla in och behandla sådana personuppgifter som du har givit Facebook, eller annan sådan tredje part, tillåtelse att dela med sig av till Hamnen. Hamnen uppmuntrar dig att ta del av tredje parters integritetspolicys.

4.4.

Hamnen kan också komma att samla in och behandla personuppgifter som du tillhandahåller i publika forum på Hamnens webbsida, i  Hamnens recensionsfunktion eller tillgängliggör för Hamnen när du använder Hamnens webbsida. Hamnens sidor på tredje parts plattformar såsom köp platser för appar, sociala medier eller när du länkar din profil på en tredjepartsapp eller- plattform med ditt personliga konto i Tjänsten.

4.5.

Hamnen kan också komma att inhämta och behandla vissa personuppgifter relaterade till användarbehörighet för Tjänsten och din valda betalningsmetod. Eftersom Hamnen samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer som verkar självständigt i system fristående från Hamnen, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, lagras av Hamnen.  Hamnen uppmuntrar dig att ta del av information om hur sådana tredjepartsbetaltjänstleverantörer behandlar personuppgifter.

5. UNDER HUR LÅNG TID SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1.

Hamnen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med respektive behandling.

5.2.

Detta innebär att personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så länge du har ett konto hos Hamnen och under tolv (12) månader efter att ditt abonnemang avslutats om du inte givit Hamnen ditt samtycke att fortsätta behandlingen av sådana uppgifter.

5.3.

För att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, bevaka och dokumentera användningen av presentkort och gratis provperioder och andra tilläggstjänster, lagrar vi de personuppgifter du uppgivit vid tidpunkten för registrering (såsom namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation) så länge du har ett aktivt abonnemang eller har tillgång till ett aktivt abonnemang hos  Hamnen, är en presentkort användare eller nyttjar en provperiod och under en period om tjugofyra (24) månader efter det att ditt abonnemang avslutades, du köpte eller använde ett presentkort eller din provperiod avslutades. De tjugofyra (24) månaderna räknas från den senaste av dessa tidpunkter.

5.4.

När du kontaktar Hamnen för att erhålla support, eller av andra anledningar, kommer vi att lagra dina personuppgifter under tjugofyra (24) månader efter att vi utförde din sista support aktivitet (t ex felanmälan och begäran).

5.5.

Dina personuppgifter lagras för analytiska ändamål under tiden som du har ett aktivt abonnemang eller har tillgång till ett aktivt abonnemang hos Hamnen och under tjugofyra (24) månader därefter.

5.6.

Hamnen kan komma att spara personuppgifter under längre perioder än de som nämns ovan om sådan skyldighet följer av lag eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

6. VAR BEHANDLAR  HAMNEN UPPGIFTER OM DIG?

6.1.

Dina personuppgifter lagras på servrar i Sverige där Hamnen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Personuppgifter kan också lagras i Google Clouds molnlösning i EU. Personuppgifter kan också lagras i det land där avtalsparten (som det definieras i användarvillkoren). Vid internationella överföringar tillämpas de säkerhetsåtgärder som beskrivs nedan i 10.5.

7. VARFÖR BEHANDLAR  HAMNEN DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1.

Hamnen.se behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Hamnen dina personuppgifter i syfte att hantera kundrelationer med dig och för att fullgöra våra avtalade eller rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsövervakning samt affärs- och metodutveckling av Hamnen i syfte att utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner.

7.2.

Hamnen behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personanpassade erbjudanden och tjänster. Hamnen behandlar också dina personuppgifter för att minska risken att vi skickar icke-relevant marknadsföring till dig. Personuppgifter kan till exempel komma att behandlas, länkas, segmenteras och analyseras för att tillhandahålla information, erbjudanden och rekommendationer kring Hamnens eller Hamnens partners produkter och tjänster, vilka är anpassade efter dina preferenser, beteenden, behov eller livsstil. De kan också användas som grund för riktad marknadsföring till nya potentiella användare som liknar Hamnens redan existerande användare. Detta kan t.ex. inkludera behandling av personuppgifter med syfte att skapa anpassad marknadsföring riktad mot sådana nya potentiella användare på tredje parts plattformar så som Facebook och Google. Hamnen kan också komma att analysera och kombinera information om dig som Hamnen har tillgång till via Tjänsten från dina online besök eller andra källor (t ex Facebook eller andra liknande leverantörer av sociala medier) för de syften som anges i detta avsnitt.

7.3.

Därutöver behandlar Hamnen dina personuppgifter för att kunna förhindra, upptäcka och utreda potentiella förbjudna eller olagliga aktiviteter, inkluderat bedrägeri, och för att upprätthålla våra användarvillkor (t ex för att avgöra huruvida du är aktuell för en gratis provperiod eller andra erbjudanden och marknadskampanjer som kan komma att erbjudas).

8. VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

8.1.

Hamnen behandlar personuppgifter om dig för att Hamnen ska kunna fullgöra vår del av tjänsteavtalet (användarvillkoren) med dig, dvs för att Hamnen ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten och dess funktioner. Så är t.ex. fallet när Hamnen behandlar dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, information från betaltjänstleverantörer under din tid som användare av Tjänsten.

8.2.

Hamnen behandlar också uppgifter med stöd av en intresseavvägning, dvs att  Hamnens eller tredje parts berättigade intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen kan innebära. Så är fallet när  Hamnen behandlar dina personuppgifter för supportsyften (t.ex. en generell supportbegäran) och för marknadsföringssyften efter att ditt abonnemang avslutats.

8.3.

Hamnen kommer också att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. en bestämmelse i EU- eller nationell lagstiftning, en begäran från behörig myndighet eller ett domstolsbeslut.

8.4.

Utöver detta behandlas vissa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet vid behandling av sådana personuppgifter som Hamnen får tillgång till via ditt Facebook-konto. Om du tillhandahåller personuppgifter om andra fysiska personer, såsom dina familjemedlemmar, är du ansvarig för att säkerställa att de samtycker till behandling av sina personuppgifter.

8.5.

I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke som enda rättsliga grund, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

9. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

9.1.

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från i synnerhet obehörig tillgång eller röjande, användning, förändring, förstöring och förlust. Regelbundet utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande rutiner. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit dessa åtgärder, finns väldigt få säkerhetsåtgärder som är ogenomträngliga. Vi är därför tacksamma om du informerar oss omedelbart ifall du upptäcker misstänkta aktiviteter i Tjänsten.

10. VEM LÄMNAR HAMNEN UT UPPGIFTERNA TILL?

10.1.

Hamnen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom Kapten Medias koncern, samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtal med dig, leverantörer eller samarbetspartners. Personuppgifter kan även i övrigt komma att lämnas ut i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy. Så kan det förhålla sig när vi tillhandahåller information till t.ex. din bank för att säkerställa en säker och korrekt betalningsprocess. Om du på något sätt aktivt bidrar till innehållet i tjänsten, exempelvis genom att skriva kommentarer i kommentarsfunktionen, kommer ditt för- och efternamn visas för användare och andra som kan ta del av detta innehåll.

10.2.

Hamnen kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i syfte att skicka anpassad reklam och marknadsföring till dig, för att undvika att skicka irrelevanta utskick till dig, för att mäta framgången och räckvidden av vår digitala marknadsföring och för andra säljfrämjande ändamål. Så förhåller det sig när  Hamnen använder remarketing-tekniker och information om trafik på webbplatser, intressen och demografi som rapporteras i Google Analytics, anpassade uppladdningar till t.ex. Facebook och Google och när vi informerar våra samarbetspartners, såsom Facebook och Google, om att en viss marknadsföringsåtgärd genererade en ny specifik kund eller ett antal nya kunder.

10.3.

Hamnen kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Hamnens räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter lämnas för detta syfte ingår Hamnens biträdesavtal med sådana parter för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

10.4.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hamnens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.

10.5.

I egenskap av en internationell affärsverksamhet, kan vi lagra dina personuppgifter inom den Europeiska Unionen (EU), inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller i andra länder. När dina personuppgifter överförs mellan olika länder, sker överföringen till de tidigare beskrivna kategorierna av mottagare och för de syften som nämns i denna integritetspolicy.

Om dina personuppgifter överförs och lagras i land utanför EU/EES, vidtas särskilda säkerhetsåtgärder, vi kommer t ex säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel genom att teckna dataöverföringsavtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

11. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

11.1.

Information som tillhandahålls av Hamnen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Hamnen. Hamnen ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Hamnen uppmuntrar dig att ta del av information om behandling av personuppgifter för den aktör som ansvarar för den aktuella webbsidan.

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

12.1.

Denna Integritetspolicy kan från tid till annan komma att justeras. Om Hamnen genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Hamnen att informera dig via e-post, SMS eller genom Tjänsten innan förändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer också att publiceras på  Hamnens webbsida. Ifall någon ändring kräver ditt samtycke, kommer  Hamnen be om ett sådant nytt samtycke från dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar personuppgifter.

13. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT EU/EES LAG

13.1.

Om Du befinner dig inom EU/EES, eller om dina personuppgifter annars behandlas av ett  Kapten Media AB-bolag inom EU/EES, har du följande rättigheter (utöver rätten att återkalla ditt samtycke):

Rätt till tillgång: Du har rätt att fråga oss ifall vi behandlar personuppgifter om dig och, om så är fallet, begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt varför och hur vi behandlar dem.

Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på din begäran rätta eller komplettera felaktiga respektive ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli glömd): I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran radera dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning: I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran, begränsa vår användning av dina personuppgifter. I sådana situationer får vi endast använda dina personuppgifter för vissa begränsade syften som framgår av lag.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få ta del av dina personuppgifter som vi behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan enhet.

Rätt att invända: I vissa situationer kan du ha rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter. Vi kan då komma att bli skyldiga att upphöra med användningen av personuppgifterna. Ett exempel på när detta gäller är när personuppgifter används för marknadsföring och profilering.

13.2.

Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, t.ex. rätten till dataportabilitet som enbart gäller om behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat och rätten till radering, som endast gäller när personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning eller samtycke. För de fall du har frågor om hur Hamnen behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller vill veta mer om rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-postadress: info@hamnen.se

Adress: Att. Support,   Kapten Media, Ängshyddevägen 1, 181 31 Lidingö 

13.3.
Om du inte vill att Hamnen använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du meddela detta skriftligen till Hamnen. Därutöver ges i samband med varje nyhetsbrev information om att du kan avanmäla dig från framtida utskick av nyhetsbrev. Vad gäller push-notifikationer kan du (i de flesta mobila enheter och surfplattor) välja att inte motta sådana notifikationer genom att gå in under “Inställningar” på din enhet och klicka på “Notiser” och sedan ändra dessa inställningar för vissa eller samtliga appar på din enhet. Vad gäller cookies, så beskrivs dina möjligheter att välja bort dessa av Hamnens cookiepolicy.

13.4.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt i, din arbetsplats ligger i eller ifall den påstått lagstridiga behandlingen har skett i Sverige, kan du ange ditt klagomål till Datainspektionen.

Senast uppdaterad den 29 December 2020

Kapten Media AB

Cookies och lokal lagring av data

 

Inloggning och inställningar
Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbplats. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek). 

Anpassning och marknadsföring
Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av våra sajter och appar, bl.a. baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på våra sajter. På detta sätt kan vi presentera innehåll och annonser som vi tror är relevanta för dig. Vi kan också använda denna data för att anpassa våra erbjudanden till dig.

Analys, statistik och utveckling
Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Olika verktyg används för olika syften. Vi använder bl.a. realtidsverktyg för att kunna avgöra vilka nyheter som ska publiceras vid vilken tidpunkt. Andra verktyg, t.ex. Google Analytics, används för att följa och analysera läsandet över tid. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare. Vi använder verktyget Hotjar för att se hur användare klickar och scrollar på sajten samt för att genomföra undersökningar där vi ställer frågor till våra besökare. Detta gör vi för att kunna optimera våra sajter och din användarupplevelse.

Annonscookies
Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.